>

  • 84-4 38780619

Dịch vụ khách hàng


1. Mục tiêu khóa học

xong khoá học này người học sẽ :

- Hiểu biết cơ bản về Hệ thống cấp nước, Nắm vững dây chuyền công nghệ XLN mà công ty đang vận hành.

- Bổ sung được những kiến thức cơ bản và cần thiết về vị trí và tầm quan trọng của khách hàng.

- Hiểu rõ vai trò quan trọng của việc cải thiện dịch vụ khách hàng trong sản xuất kinh doanh ngành nước.

- Trang bị được những kiến thức chuyên môn, những công cụ cần thiết của nghề trong công việc giao tiếp với khách hàng từ đó có được những thái độ, hành vi chuyên nghiệp trong công tác khách hàng.

- Đọc chính xác các loại đồng hồ góp phần giảm thất thoát nước.

2. Nội dung chương trình đào tạo

  1. Tổng quan về hệ thống cấp nước
  2. Thất thoát nước , những biện pháp chống thất thoát nước
  3. Nghệ thuật giao tiếp khách hang
  4. Giao tiếp và ứng xử với khách hàng trong công tác ghi thu.
  5. Tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng
  6. Đánh giá sự thỏa mãn của khách hang
  7. Ghi chỉ số đồng hồ nước
  8. Thu tiền nước và theo dõi công nợ

 Đồng hồ đo nước

Giờ học lý thuyết

Các học viên thảo luận nhóm

Thực hiện đóng vai